همایش طرحی برای فردای بهتر ویژه خانواده بزرگ شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان با حضور و سخنرانی دکتر انوشه، مدرس دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر برجسته کشوری و با حضور ویژه مهندس رضوی، مدیر مجتمع مس سونگون و دکتر عطایی، مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان و همچنین خانواده های پرسنل شرکت برگزار شد.

عکاس: پرویز گلی زاده – توحید مهدی زاده