اولین جلسه کاری مهندس یونس فاتح، مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان با مدیران و سرپرستان واحدهای شرکت برگزار شد.